Pixie edge mini ab ( not swarovski)

$12.00 - $25.00

smaller size than the regular pixie edge

1 of 4