Blue Opal Crystals ( 50 pc)

$4.00 - $5.00
  • Blue Opal Crystals ( 50 pc)

Made of glass not Swarovski